BAN CHẤP HÀNH HỘI CỰU HỌC SINH TRUNG HỌC
VŨNG TÀU HẢI NGOẠI NHIỆM KỲ 2006-2009

NỘI QUY


ĐIỀU I: DANH XƯNG VÀ QUYỀN HẠN
Khoản 1: Danh xưng của hội là Hội Cựu Học Sinh Trung Học Vũng Tàu Hải Ngoại (HCHSTHVTHN) được thành lập vào ngày 25 tháng 4, năm 2004 tại miền nam California.
Khoản 2: HCHSTHVTHN sẽ hoạt động như một tổ chức bất vụ lợi. Hội sẽ không tham dự vào các hoạt động chính trị mang tính chất đảng phái, và sẽ hoạt động vô kỳ hạn.

ĐIỀU II: MỤC ĐÍCH
Khoản 3: HCHSTHVTHN được thành lập với những mục đích sau đây:
a. Khuyến khích sự tương trợ giữa các Cựu Học Sinh (CHS) & Cựu Giáo Sư (CGS) và Cựu Nhân Viên (CNV) trường.
b. Tạo sự liên lạc dễ dàng giữa các CHS, CGS & CNV thông qua các ấn phẩm và các buổi họp mặt
c. Thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và sự hợp tác giữa CHS Hội Viên với các hội đoàn bạn khác.

ĐIỀU III: ĐỊA ĐIỂM
Khoản 4: Địa điểm chính của HCHSTHVTHN được đặt tại Orange County, California. Web Site là www.trunghocvungtau.org/bch.

ĐIỀU IV: HỘI VIÊN
Khoản 5: Hội viên là những cá nhân đã hội đủ những điều kiện sau đây:
a. Mọi cựu học sinh của trường Trung Học Trung Học Vũng Tàu ở hải ngoại đều là hội viên.
b. Chấp nhận bản Điều Lệ và Nội Quy của HCHSTHVTHN
Khoản 6: Hội viên có quyền bầu cử, đề cử ứng viên, hay tự mình ứng cử vào các chức vụ trong Hội. Hội viên cũng có quyền được thông báo về mọi hoạt động của Hội.

ĐIỀU V: CƠ CẤU TỔ CHỨC
Khoản 7: HCHSTHVTHN có hai cơ cấu: a. Ban Cố Vấn (BCV) gồm các Cựu Giáo Sư và Cựu Hội Trưởng với nhiệm vụ cố vấn Hội và Ban Chấp Hành.
b. Ban Chấp Hành (BCH) thực hiện các chương trình hoạt động. Các thành viên trong BCH sẽ tham dự trong mọi quyết định của BCH bằng cách bỏ phiếu trong các buổi họp.
Khoản 8: Ban Chấp Hành (BCH) gồm có:
a. Một Hội Trưởng
b. Hai Phó Hội Trưởng
c. Một Thư Ký
d. Một Thủ Quỹ
c. Các Trưởng Ban
Nhiệm kỳ của Ban Chấp Hành là ba năm. Hội Trưởng được bầu bằng phiếu bởi các hội viên. Ứng viên được cao phiếu nhất sẽ được bầu làm Hội Trưởng. Hội Trưởng sẽ lựa chọn Phó Nội Vụ, Phó Ngoại Vụ, Thư Ký và Thủ Quỹ trong số các hội viên. Ban Chấp Hành sẽ bổ nhiệm một số Trưởng Ban chuyên môn tùy theo nhu cầu.
Khoản 9: Quy chế thành viên BCH sẽ chấm dứt trong một trong các trường hợp sau:
a. Thành viên từ trần.
b. Xin ra khỏi hội.
c. Vi phạm Điều Lệ hay Nội Quy của Hội, hay có hành động đụng chạm tới danh dự và uy tín của Hội.
d. Trong những trường hợp trên, chỉ một mình Ban Chấp Hành có quyền thu hồi quy chế thành viên, và thành viên liên hệ sẽ được thông báo trên Web Site.
Khoản 10: Hội Trưởng sẽ đại diện cho tổ chức. Hội Trưởng thiết lập và thực hiện các chương trình hoạt động. Hội Trưởng triệu tập và chủ tọa các Đại Hội, các buổi họp của BCH. Hội Trưởng có thẩm quyền thành lập các tiểu ban, ủy ban hay các chức vụ cần thiết khác.
Trong trường hợp Hội trưởng từ chức, Phó Nội Vụ sẽ tạm thời thay thế Hội Trưởng trong thời gian chuyển tiếp.
Khoản 11: Phó Nội Vụ có các nhiệm vụ sau:
a. Thay thế Hội Trưởng khi Hội Trưởng vắng mặt.
b. Phụ tá Hội Trưởng trong mọi công việc nội bộ.
c. Phát triển hội.
d. Gây quỹ cho hội.
Khoản 12: Phó Ngoại Vụ có các nhiệm vụ sau:
a. Thay thế Hội Trưởng hay Phó Nội Vụ khi những người này vắng mặt.
b. Phụ tá Hội Trưởng trong mọi công việc liên hệ tới bên ngoài.
c. Giao dịch với tất cả các tổ chức công và tư.
Khoản 13: Thư Ký có nhiệm vụ thực hiện các hoạt động có trong chương trình của hội, ghi biên bản các buổi họp của BCH, và bảo quản mọi hồ sơ tài liệu của hội.
Khoản 14: Thủ Quỹ sẽ trông coi hoạt động tài chính của hội. Thủ Quỹ có trách nhiệm trình bản báo cáo tài chính hàng tháng và hàng năm cho Hội.
Khoản 15: Ban Cố Vấn sẽ giúp ý kiến cho cho Ban Chấp Hành về chính sách và chương trình hoạt động của hội. Ngoài các CGS cố vấn, tất cả cựu Hội Trưởng của HCHSTHVTHN đều là thành viên của BCV. Tất cả mọi thành viên khác sẽ do BCH mời. Sẽ không có hạn định về con số các Cố Vấn

ĐIỀU VI: TÀI SẢN
Khoản 16: Tài sản HCHSTHVTHN gồm có: Tặng vật và Tài Trợ từ các cá nhân hay các tổ chức công và tư; các hoạt động gây quỹ.
Khoản 17: HCHSTHVTHN sẽ giữ toàn bộ sổ sách và chứng từ theo đúng luật lệ quy định cho các tổ chức phi lợi nhuận.

ĐIỀU VII: TÀI CHÍNH
Khoản 18: Thành viên Ban Chấp Hành cùng các Ban chuyên môn thuộc Ban Chấp Hành làm việc tự nguyện. Tuy nhiên, trong khi thi hành các hoạt động của Hội, các thành viên có thể được bồi hoàn chi phí. Mọi chi phí phải được Ban Chấp Hành chấp nhận.
Khoản 19: Ngân phiếu. Thủ Quỹ ký ngân phiếu cho các chi tiêu của Hội. Tuy nhiên, các chi phí từ $500.00 trở lên phải có chữ ký của cả Hội Trưởng và Thủ Quỹ. Thủ Quỹ có thể ủy quyền cho Hội Trưởng ký thay mình.

ĐIỀU VIII: QUỸ TƯƠNG TRỢ QTT
Khoản 20: Quỹ Tương Trợ được thành lập để giúp đỡ CHS, CGS và CNV trường trong tinh thần tương thân tương ái và trong khả năng của hội. Tuy nhiên, sự giúp đỡ phải tuân theo những điều kiện sau đây để có sự công bằng, giúp được những người bạn và các giáo sư cần sự giúp đỡ, và nhất là tránh sự ngộ nhận:
a. Qũy Tuơng Trợ sẽ độc lập với quỹ điều hành và chỉ để dành giúp đỡ một phần nào CHS/CGS/CNV trong những lúc đau ốm và hoạn nạn tùy theo hoàn cảnh cá nhân. Mọi đóng góp cho QTT của hội viên sẽ được kiểm soát bởi Trưởng Ban Xã Hội.
b. BCH sẽ đứng ra tạo điều kiện và giúp đỡ sau khi có sự thăm dò và tham khảo với các CHS, CGS & CNV khác (trong nước và ngoài nước) để cho sự giúp đỡ có ý nghĩa và hợp lý.
c. Có sự yêu cầu giúp đỡ từ chính đương sự.
d. Mọi đóng góp cho QTT xin liên lạc Trưởng Ban Xã Hội, xin gởi về địa chỉ của HCHSTHVTHN với ngân phiếu phụ chú Quỹ Tương Trợ.

ĐIỀU VIIII: DIỄN ĐÀN trên web site trunghocvungtau.org (MESSAGE BOARD MB)
Khoản 21: Hội CHSTHVTHN dùng Message Board của http://trunghocvungtauhaingoai.com cho sự liên lạc, và sinh hoạt giữa các hội viên. Sự xử dụng message board (MB) của hội viên được giới hạn như sau:
a. Hội viên không được dùng MB để làm diễn đàn tranh chấp với hội viên khác, hoặc tạo nên sự chia rẽ, bất hòa trong hội.
b. Hội viên không được dùng MB để post những message liên quan đến sinh hoạt của các đoàn thể, tổ chức, đảng phái chính trị hay tôn giáo.

ĐIỀU X: SỬA ĐỔI NỘI QUY VÀ GIẢI TÁN HỘI
Khoản 22: Bất cứ sự sửa đổi hay hủy bỏ nào đối với bản Nội Quy cũng cần có sự chấp thuận của ít nhất 2/3 số thành viên có mặt tại kỳ họp BCH.
Khoản 23: Hội có thể bị giải tán do quyết định của ít nhất ¾ số Hội Viên có mặt trong kỳ Họp BCH. Trong trường hợp giải tán, tất cả tài sản của Hội sau khi khấu trừ tất cả chi tiêu và nợ, phần còn lại sẽ được gởi về tặng Quí Thầy Cô và CHS đang gặp khó khăn.

Trang Chủ | Sinh Hoạt | Quỹ Hội | Thông Tin | Chia Vui | Sẻ Buồn | Hình Ảnh | Thông tin | BCH | Liên Lạc
Nội dung và Hình Ảnh thuộc bản quyền THVTHN 2008.
NovaItech hoàn toàn không chịu trách nhiệm về nội dung và hình ảnh của khách hàng đăng trong website.
Vũng tàu mến thương

Mái trường THVT
Cập nhật 5/3/2008 bởi abc.

Chat Online
Số người đã đến thăm
mod_vvisit_counterTất cả516632